Personvernerklæring

Virksomheten Vekst psykologtjenester behandler persondata og har derfor laget denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan dine data behandles.

Navn og kontaktinformasjon til virksomheten

Vekst psykologtjenester ved psykolog Marthe Telneset.
Privat praksis
Org. no. 918840354.
Telefon:993 22 911
E-post: post@vekstpsykolog.no
Post: Vekst psykologtjenester, Kjøpmannsgata 40, 7011Trondheim

Hva slags personopplysninger virksomheten behandler og til hvilket formål

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
Navn, fødselsnummer, adresse, samt din journal.
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:
Til rådgivning og behandling av deg personlig vedrørende psykologiske forhold.

Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er blant annet GDPR art. 6 og art. 9, nr 2, bokstav h.

Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysningene som er relevante og nødvendig i forhold til de formål som er definert ovenfor.

For nærmere informasjon se forskrift om personjournal.

Bruk av våre nettsider: Ved besøk på våre nettsider registreres din IP-adresse Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som: Hvor mange besøker nettstedet, besøkvarighet, hvilken nettleser besøker kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-04-14-31

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjestater.
Vi utgir kun dine personopplysninger i det omfang spesiell lovgivningen krever dette.

Sikker lagring av personopplysninger

Vekst psykologtjenester bruker et enkeltstående e-journalsystem til behandling av personopplysningene, og kobles ikke mot andre registre. For å forhindre datatap tar vi løpende backup av vår data. Journalsystemet har høyeste sikkerhetsnivå.

Vi har interne regler om informasjonssikkerhet som inneholder instrukser og tiltak for å beskytte dine persondata mot å gå tapt, bli endret eller at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

I tilfelle det skjer et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så hurtig som mulig.

Det er inngått databehandleravtale med leverandøren av journalsystemet.

Opplysninger i e-post, videosamtaler og SMS

Vekst psykologtjenester bruker tjenesten Rmail som sikrer dine personopplysninger via mail. Rmail krypterer dine e-mail i et lukket system, og du som mottaker kan svare via en link og på denne måten svare sikkert innenfor det lukkede systemet. Dansk psykologforening anbefaler Rmail, og anser det som et sikkert system for sending av mail.

Ved onlinesamtaler bruker et program utviklet via ASPIT designet for sikre samtaler, og tar i bruk end-to-end-kryptering.

Du er selv ansvarlig for å sikre enhetene du bruker (mobil, nettbrett, laptop) mot uønsket innsyn.

Personopplysninger i fakturerings- betalings- og regnskapssystemer

Vekst psykologtjenester er som selvstendig virksomhet forpliktet til å følge reglene for regnskapsføring. Dette innebærer at opplysninger som er nødvendig for å kunne fakturere, motta betalinger og føre regnskap blir lagret, som navn, adresse, e-postadresse, og eventuelt organisasjonsnummer.

Sletting av opplysninger

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Opplysninger som kommer inn per e-post, SMS, og lignende slettes når behov for opplysningene opphører.

Regnskapsrelatert informasjon (innebærer ikke sensitiv informasjon) slettes etter reglene for regnskapsføring.

Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi.

Inneholder journalen feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til virksomheten og opplyse om hva unøyaktighetene består i, og hvordan de kan rettes. Virksomheten vil da svare deg på forespørselen innen 30 dager. Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.